Nasreddin Hodja Teaching His Donkey Literacy

Nasreddin Hodja Teaching His Donkey Literacy

Price upon request

Tempera, 50х40, 2014

    Dushanbe, Tajikistan. London, UK

    ©2017 BY OLIM KAMALOV.